NAGRADNA IGRA ZA KOMPLET SKYN PRODUKTOV

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je LVMG d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana.
Nagradna igra poteka na Instagram profilu Selfie City: https://www.instagram.com/selfie_city_ljubljana

2. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 5. 5. 2023 do vključno 19. 5. 2023 in se zaključi z nagradnim žrebanjem 19. 5. 2023, v prostorih podjetja LVMG d.o.o.


3. člen: Objava nagradne igre

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na družbenih omrežjih Coolio Slovenija, natančneje na Instagram profilu @selfie_city_ljubljana (na story objavi).

4. člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

  • Slediti profilu @selfie_city_ljubljana, deliti objavo o nagradni igri na lastni story objavi in označiti 1 prijatelja v komentarjih.
  • Na podlagi komentarjev bomo po zaključku nagradne igre žrebali zmagovalca ali zmagovalko, ki bo prejela nagradni sklad.

5. člen: Nagradni sklad

SKYN Caress massager in SKYN kondomi in SKYN lubrikant.


6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca

Žrebanje nagrajenke/ca bo potekalo 19. 5. 2023, v prostorih LVMG d.o.o.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščen / označen na Instagram profilu @selfie_city_ljubljana. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se v primeru izžrebanja njegovo ime in priimek javno objavi.


7. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre. Če nagrajenec osebnih podatkov ne bo posredoval v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke organizatorju, za namene zagotavljanja izročitve nagrade. Osebni podatki, ki jih mora posredovati vsebujejo: ime in priimek nagrajenca.

Nagrajenec se zavezuje, da bo nagrado prevzel v prostorih Coolio Huba, ki se nahaja v BTC City Ljubljana (dvorana A), najkasneje v roku 14 dni od objave nagrajenca.

Če nagrajenec ne prevzame nagrade v tem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale neopredeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov 

Organizator nagradne igre LVMG d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre in obveščanja o prevzemu nagrade.

9. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja LVMG d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.

10. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.cooliohub.si.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila te nagradne igre. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na spletni strani.

11. člen: Prenehanje obvez

S trenutkom, ko nagrajencu/ki LVMG d.o.o. izroči nagrado, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

12. člen: Prekinitev nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.

14. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati dne 5. 5. 2023.

V Ljubljani, 4. 5. 2023 LVMG d.o.o.